Test IQ Pass 1208

Analyzing profile ...

Nếu 3+2=10, 5+3=16, 6+4=20, trong một phút, liệu bạn có tìm được quy luật và điền được kết quả cho phép tính 9+3=?

Nếu 3+2=10, 5+3=16, 6+4=20, trong một phút, liệu bạn có tìm được quy luật và điền được kết quả cho phép tính 9+3=?

Please login with Facebook to see your result

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *