thử 2

Câu 1. Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là A. 240. B. A310. C. C310. D. 360.

D. 360
Show hint
Correct! Wrong!

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.